ได้รับการรับรองจาก มอก. และ มาตรฐาน JIS จากประเทศญี่ปุ่นในปี 1988 บริษัท ไทยซีมอนเซฟตี้อินดัสตรีส์ จำกัด ได้เริ่มดำเนินการผลิตรองเท้านิรภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกๆ ด้านจากบริษัทซีมอนที่ประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับกรรมวิธีใน การผลิตรองเท้านิรภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และญี่ปุ่นที่กำหนด (TIS 523-2528 และ JIS T8101) และได้ดำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพและเทคโนโลยี ด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รองเท้านิรภัยที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูงสุด

บริษัทไทยซีมอนได้ดำเนินธุรกิจโดยเน้นคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับบริษัทในกลุ่มซีมอน เดือน พฤศจิกายน 2000 บริษัทซีมอนได้รับรางวัล "Plant focusing on safety and the environment"